Phương pháp đóng gói các sản phẩm dễ vỡ

Trong trường hợp bạn phải đóng gói các sản phẩm dễ vỡ như ấn triện chẳng hạn, bạn sẽ làm gì? Lịch sử ấn triện Châu Á nói chung cũng như ...